Sustainability and Efficiency Impact to My Customers

หากคุณเป็นพันธมิตรของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงต้องการการเสนอชื่อของคุณ การได้รับรางวัลนี้ อาจกลายเป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับทีมของคุณและธุรกิจของคุณ สามารถเสนอชื่อบริษัทของคุณได้แล้ววันนี้!

SCHNEIDER ELECTRIC

SUSTAINABILITY IMPACT AWARDS

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

DAS SCHNEIDER ELECTRIC SUSTAINABILITY IMPACT AWARDS PROGRAMM FÜR PARTNER WIRD VON SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS GESPONSERT UND UNTERLIEGT DEN HIER FESTGELEGTEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

DURCH DAS EINREICHEN EINER BEWERBUNG ERKENNEN SIE AN UND STIMMEN ZU, DASS:

 • SIE ZUR TEILNAHME AM DAS AWARD-PROGRAMM BERECHTIGT SIND; UND
 • SIE DIESE BEDINGUNGEN GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND STIMMEN ZU, DURCH DIESE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GEBUNDEN ZU SEIN; UND
 • SIE AN DIE ENTSCHEIDUNGEN VON SCHNEIDER ELECTRIC GEBUNDEN SIND.

WENN SIE NICHT STIMMEN, MÜSSEN UND KÖNNEN SIE NICHT AN DEM AWARD-PROGRAMM TEILNEHMEN.


WIR EMPFEHLEN IHNEN, EINE KOPIE DIESER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR IHRE ZUKÜNFTIGE REFERENZ ZU DRUCKEN UND AUFZUBEWAHREN.

 

 

1. Schneider Electric: Das Ziel von Schneider Electric besteht darin, alle zu befähigen, das Beste aus unseren Ressourcen zu machen und dabei Fortschritte und Nachhaltigkeit für alle zu verbinden. Wir nennen das Life Is On. Unsere Mission ist es, Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein. Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch Endpunktvernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerelemente, Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir eine integrierte Unternehmensverwaltung für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien. Wir sind das lokalste aller globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Normen und partnerschaftliche Ökosysteme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Zielen Inklusion und Empowerment identifizieren.

 

 

2. Das Award-Programm

 

2.1 Zweck: Das Awards-Programm ist ein Werbeprogramm, das berechtigten Partnern zur Verfügung gestellt wird (wie in Absatz 3.2 unten beschrieben). Ziel ist es, das Aufkommen innovativer Lösungen zu unterstützen, um zukünftige Herausforderungen im Bereich der intelligenten Energieversorgung zu meistern. Im Rahmen des Awards-Programms sucht Schneider Electric nach Ideen, Lösungen und/oder Technologien, die zur Förderung intelligenter Energie beitragen, einschließlich z. B. in den Bereichen Energieeffizienz und Umweltleistung.

 

2.2 Zeitplan: Das Awards-Programm ist phasenweise eingeteilt, wie unten beschrieben. Es startet am 22. Juli 2022 mit der Eröffnung des Registrierungsprozesses und endet am 31. März 2023 mit der Verleihung der Global Awards.

 

 

PHASEN

STARTDATUM

ENDDATUM


Eintritt

 

Online-Registrierung und -Anmeldung

22. Juli 2022

25. November 2022

Phase 1

Nationale/regionale Auswahl

25. November 2022

31. Dezember 2022

Phase 2

Weltweit-Finale - Gewinner und Auszeichnungen für die Verleihung von Awards

Januar 2023

März 2023

 

Die Daten können nach alleinigem Ermessen von Schneider Electric geändert werden. Die Teilnehmer werden über jede Änderung per Benachrichtigung auf der Website oder per E-Mail unter Verwendung der auf dem Account registrierten Daten informiert.

 

2.3 Administrator: Das Awards-Programm wird im Namen von Schneider Electric von einem Administrator verwaltet und auf der Website von gehostet.

 

 

3. Berechtigung

 

3.1 Für die Teilnahme am Awards-Programm fallen keine Teilnahmegebühren an. Die Teilnahme am Awards-Programm ist freiwillig und steht Konsumenten nicht zur Verfügung.

 

3.2 Sie können das Awards-Programm aufrufen, wenn:

 

3.2.1 Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren.

 

3.2.2 Sie Mitglied des Partnernetzwerks von Schneider Electric sind, das die folgenden Organisationsarten umfasst und Sie über einen aktiven Account verfügen:

  • Kontraktoren
  • Planungsbüros
  • EcoXperts
  • Hausbau-Unternehmen
  • Vertriebspartner für industrielle Automatisierung
  • Systemintegratoren für industrielle Automatisierungstechnik
  • IT Partner
  • Maschinenintegratoren
  • OEMs
  • Schaltanlagenbauern
  • Systemintegratoren

3.2.3 Sie ausschließlich am Awards-Programm und zu dessen Zwecken an der Verleihung von Preisen teilnehmen.

 

3.2.4 sich Ihre Bewerbung bezieht auf:

  • Originallösung, die Sie für einen gewerblichen Kunden bereitgestellt haben, der Endbenutzer eines Schneider Electric-Produkts oder -Dienstes war.
  • Die Komponenten von Schneider Electric machen mindestens 80 % der Gesamtlösung aus; und
  • Die Lösung hat dem Kunden in den letzten 12 Monaten Wachstum und Erfolg ermöglicht; und

3.2.5 Sie auf Anfrage von Schneider Electric Kundenreferenzen für Ihre Bewerbung angeben können.

 

3.3 Wenn keine anderslautenden Beweise vorliegen, hat Schneider Electric das Recht, davon auszugehen, dass jede Person, die im Namen eines Account-Eigentümers eine Bewerbung einreicht, Mitarbeiter des Account-Eigentümers ist und vom Account-Eigentümer dazu autorisiert wurde, in seinem Namen Folgendes zu tun:

 

3.3.1 die Account-Anmeldedaten verwenden, um die Bewerbung zu übermitteln.

3.3.2 Zugriff auf die Website und das Recht haben, diese über den Account zu verwenden.

3.3.3 die Bewerbung einzureichen und am Awards-Programm teilnehmen; und

3.3.4 diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen.

 


4. Registrierung und Bewerbung

 

4.1 Sie müssen die in Absatz 3 oben genannten Berechtigungskriterien erfüllen und Ihre Bewerbung gemäß diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen vor dem Enddatum der in Absatz 2.2 oben angegebenen Anmeldung einreichen. Verspätete Bewerbungen werden nicht akzeptiert.

 

4.2 Ihre Bewerbung muss in Ihrer Landessprache oder in Englisch in einem der folgenden Formate vorliegen:

 

4.2.1 Infografik: .ppt- oder .pdf-Format, , max. Dateigröße. 50 MB; oder

4.2.2 Video: mp4-Format, bis zu 2 Minuten lang, Dateigröße max. 50 MB.

 

4.3 Sie müssen sich je nach ausgewählter Kategorie das/die online verfügbaren Bewerbungsformular(e) unter den folgenden Links registrieren und ausfüllen und ein detailliertes Angebot für Ihre Lösung ;(„Bewerbung“)einreichen

 

4.3.1 Einfluss der Nachhaltigkeit auf mein : https://sustainability-impact-awards.se.com/impact-to-my-company

4.3.2 Nachhaltigkeits- und Effizienzauswirkungen für meine Kunden:: https://sustainability-impact-awards.se.com/impact-to-my-customers


Ihre Bewerbung muss Ihre Originallösung und Ihr Fachwissen enthalten. Sie muss eindeutig Ihre Zielsetzungen und originellen Ideen für eine Lösung enthalten, entweder durch Ihre eigene, nachhaltige Aktivität im Alltagsbetrieb oder durch die Auswirkungen, die Sie Ihren Kunden ermöglicht haben. Teilen Sie uns Ihre Erfahrung mit und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, unseren Weg zur Netto-Null zu beschleunigen! Die Bewerbung sollte außerdem anmerken, dass ein Patentantrag für die Originallösung eingereicht wurde, falls zutreffend.

 

4.4 Durch die Einreichung von Bewerbungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass:

 

4.4.1 Sie allein für die Richtigkeit Ihrer Bewerbung verantwortlich sind; und

 

4.4.2 Ihre Bewerbung zurückgewiesen oder beendet werden kann, wenn der Administrator oder Schneider Electric berechtigten Grund zur Annahme hat, dass die in Ihrer Bewerbung enthaltenen Informationen unvollständig, ungenau oder nicht Original sind.


4.5 Sie mehr als eine Bewerbung erstellen können, aber jede Bewerbung muss für eine andere Lösung bestimmt sein. Der Support für den Bewerbungsprozess (z. B. um das Verfahren und diese Geschäftsbedingungen zu verstehen oder das Onlineformular auszufüllen) steht bei Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric für Ihr Land oder Ihre Region zur Verfügung.

 

 

5. Phase 1: Nationale/regionale Auswahl

 

5.1 Phase 1 umfasst einen Zeitraum von Überprüfung, Bewertung und Auswahl, um zu entscheiden, wer in Phase 2 übergeht.

 

5.2 Während der Phase 1 wählt die Jury von Schneider Electric die Gewinner aus den einzelnen Ländern. Die Auswahlkriterien beinhalten Folgendes:

 

5.2.1 Elektrifizierung von Betriebsabläufen, um den gemeinsamen Weg in eine kohlenstoffneutrale Welt zu beschleunigen.

 

5.2.2 Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen durch Digitalisierung und intelligente Betriebsabläufe

 

5.2.3 Austausch von Ressourcen durch eine nachhaltige Verpackungslösung, umweltfreundliche Produkte sowie Material- und Platzoptimierung

 

5.2.4 Einbindung von Liefer- und Wertschöpfungsketten zur Förderung der Dekarbonisierung von Anbietern und Lieferanten sowie von zirkulärer Geschäftspraktiken

 

5.3 Alle Bewerber werden über ihren Auswahlstatus per E-Mail mittels der Kontaktdaten in ihrer Bewerbung informiert.

 

5.4 Alle nationalen/regionalen Gewinner fahren automatisch mit Phase 2 fort: Das weltweite Finale bleibt bestehen, wenn sie sich nicht aus dem Awards-Programm zurückziehen.

 

 

6. Phase 2: Weltweites Finale - Auswahl und Auszeichnungen

 

6.1 Phase 2 umfasst eine Reihe von Prüfungen, Bewertungen und Auswahlmöglichkeiten, um zu entscheiden, wer die weltweiten Gewinner werden sollen.

 

6.2 Während Phase 2 wählt eine neue Schneider Electric-Jury globale Gewinner aus den nationalen/regionalen Gewinnern aus. Die Auswahlkriterien beinhalten Folgendes:

 

6.2.1 Elektrifizierung von Betriebsabläufen, um den gemeinsamen Weg zu einer kohlenstofffreien Welt zu beschleunigen.

 

6.2.2 Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen durch Digitalisierung und intelligente Betriebsabläufe

 

6.2.3 Austausch von Ressourcen durch eine nachhaltige Verpackungslösungen, umweltfreundliche Produkte sowie Material- und Platzoptimierung

 

6.2.4 Einbindung von Liefer- und Wertschöpfungsketten zur Förderung der Dekarbonisierung von Anbietern und Lieferenten sowie von zirkulären Geschäftspraktiken


6.3 Alle Teilnehmer in Phase 2 werden über die bei der Bewerbung zum Awards-Programm angegebenen Kontaktdaten über ihren Gewinnerstatus informiert.

 

 

7. Beurteilung

 

7.1 Alle Bewerbungen werden von einer Jury aus mindestens 4 Juroren überprüft, die aus verschiedenen Personen der Führungsgemeinschaft von Schneider Electric besteht.

 

7.2 Die Bewertung der Bewerbungen erfolgt auf der Grundlage der in den Absätzen 4.3, 4.4 oder 5.2 aufgeführten Kriterien, je nach Sachlage.

 

7.3 Die Entscheidungen der Jury sind endgültig und bindend.

 

 

8. Auszeichnungen:

 

8.1 Die Gewinner des weltweiten Finales erhalten Auszeichnungen, die folgende Punkte umfassen können:

 

8.1.1 Globale Sichtbarkeit.

8.1.2 Wertvolle Nachweise und neue Geschäftschancen; und

8.1.3 Erfolgsgeschichte Video

 

8.2 Die Auszeichnungen sind ausschließlich für die Nutzung und den Vorteil des Account-Eigentümers bestimmt und dürfen unter keinen Umständen an eine andere Person oder in irgendeiner Weise, die von Ihnen gehandelt wird, verkauft, übertragen, angeboten werden.

 

8.3 Die Auszeichnungen haben keinen Geldwert und können nicht gegen Geld getauscht werden.

 

8.4 Wenn Kosten, Ausgaben, Steuern, Abgaben und/oder andere Verpflichtungen aus Ihrer Teilnahme am Awards-Programm entstehen (einschließlich derjenigen, die sich aus dem Erhalt oder der Teilnahme an einer Auszeichnung ergeben), sind Sie für deren Zahlung und Erfüllung verantwortlich und Sie sind verpflichtet, alle Behörden und Dritte auf diese Verantwortung hinzuweisen.

 


9. Vertraulichkeit

 

9.1 Schneider Electric verlangt nicht, dass Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung vertrauliche oder sensible Informationen in Bezug auf Ihren Kunden oder Ihre Lösung angeben. Sie müssen sicherstellen, dass Sie gesetzlich dazu berechtigt sind, Informationen in Ihrer Berwerbung auf Verwendung und Offenlegung durch oder im Namen von Schneider Electric gemäß diesen Geschäftsbedingungen aufzunehmen.

 

9.2 Alle Bewerbungen werden von Schneider Electric und dem Administrator als nicht vertraulich behandelt und können öffentlich bekannt gegeben werden.

 

Schneider Electric hat das Recht, Ihre Daten und Angaben zu Ihrer Bewerbung sowie alle nachfolgenden Mitteilungen, die Sie im Rahmen dieses Awards-Programms erhalten haben, uneingeschränkt offenzulegen.

 

9.3 Durch die Einreichung einer Bewerbung bestätigen und stimmen Sie zu, dass:

 

9.3.1 Sie die potenziellen Auswirkungen des nicht vertraulichen Charakters Ihrer Bewerbung und solcher Mitteilungen verstehen, und sie nicht als vertrauliche oder geheime Informationen behandelt werden dürfen.

 

9.3.2 Schneider Electric Ihre Bewerbung, solche Mitteilungen und jegliche darauf basierende oder abgeleitete Dokumente ohne Einschränkung verwenden und offenlegen darf. Dies umfasst das Recht zur Offenlegung von Informationen.

 

9.3.3 Sie keine Ansprüche auf Vertraulichkeit gegen Schneider Electric für die Verwendung oder Offenlegung von Informationen, die Schneider Electric gemäß diesen Nutzungsbedingungen zur Verfügung stellt, geltend machen werden.

 

9.3.4 Sie auf jegliche Ansprüche bezüglich der Vertraulichkeit gegenüber Schneider Electric im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder Offenlegung von Informationen, die Sie Schneider Electric unter oder im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung zur Verfügung stellen, verzichten.

 

 

10. Geistige Eigentumsrechte

 

10.1 Einwilligung des Teilnehmers: Durch Einreichen einer Bewerbung erklären Sie Ihre Zustimmung zu Folgendem und gewähren Schneider Electric die in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten beschränkten Rechte:

 

10.1.1 Sie erklären sich damit einverstanden, alle Bilder, SMS, Videos und anderen Materialien, die Sie unter oder im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung einreichen, für einen unbegrenzten Zeitraum und ohne Vergütung gemäß diesen Geschäftsbedingungen in jedem Datenträger zu verwenden; und

 

10.1.2 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Schneider Electric Ihren Firmennamen, Ihre Vertrautheit, Ihr Image, Ihre biographischen Informationen, die Preisinformationen (z. B. die Auswahl für den Auftritt und den Gewinner des Preises) sowie alle anderen Daten, die mit Ihrer Bewerbung eingereicht wurden (einschließlich aller Inhalte und aller erstellten Werke), im Zusammenhang mit dem Preisverleihungsprogramm in jedem Datenträger oder auf andere Weise verwendet, ohne dass Sie eine Entschädigung oder weitere Genehmigung erhalten, einschließlich, ohne Einschränkung, wie ein Teilnehmer des Awards-Programms auf der Website und in den Dokumenten zur Förderung des Awards-Programms von Schneider Electric. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Einwilligung unbefristet ist und nicht widerrufen werden kann.

 

10.2 Eigentumsrecht und geistiges Eigentum

 

10.2.1 Sie gewähren Schneider Electric keine Rechte an bestehenden Patenten im Zusammenhang mit der in Ihrer Bewerbung beschriebenen Technologie oder an Patenten, die in einer zukünftigen Ausgabe erscheinen könnten.

 

10.2.2 Schneider Electric kann nach eigenem Ermessen ein Dokument veröffentlichen, das auf Ihrer Bewerbung und/oder Derivaten davon basiert, wie z. B. ein Papier, einen Bericht, eine Präsentation oder eine Zusammenfassung. Sie erklären sich damit einverstanden, bei der Erstellung eines solchen Dokuments mit Schneider Electric zusammenzuarbeiten, einschließlich der Vervollständigung aller angeforderten Unterlagen, die sich auf das Dokument beziehen, z. B. die Vergabe von Urheberrechten an Schneider Electric.

 

10.2.3 Sie stimmen zu, dass nichts in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderweitig in Bezug auf das Awards-Programm Ihnen ein Recht oder eine Lizenz zur Nutzung des Namens, der Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken von Schneider Electric ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Schneider Electric gewährt.

 

 

11. Datenschutz: Durch Einreichen einer Bewerbung bestätigen und stimmen Sie Folgendem zu:

 

11.1 Schneider Electric darf jegliche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung gestellt werden, für die in diesen Nutzungsbedingungen genannten Zwecke verarbeiten und den auf der Website verfügbaren Datenschutzbestimmungen unterliegen.

 

11.2 Schneider Electric darf Ihre personenbezogenen Daten gemäß diesen Geschäftsbedingungen für das Awards-Programm verarbeiten und an Dritte weitergeben.

 

11.3 Schneider Electric darf Ihre Daten gemäß diesen Nutzungsbedingungen, unserer Datenschutzrichtlinie und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen an die Vereinigten Staaten und die EU übertragen und dort verarbeitet lassen.

 

 

12. Medien und PR: Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine direkten oder indirekten Kontakte zu den Medien in Bezug auf das Awards-Programm, Ihre Bewerbung oder jegliche Informationen, die in Ihrer Bewerbung enthalten sind (einschließlich Ihres Lösungsvorschlags) herstellen, ohne zuvor die schriftliche Zustimmung der zuLandesgesellschaft oder der globalen Marketingabteilung von Schneider Electric einzuholen.


 

13. Kündigung

 

13.1 Sie können Ihre Teilnahme am Awards-Programm jederzeit beenden, indem Sie Schneider Electric unter [ impactawards.partner@se.com] kontaktieren.

 

13.2 Schneider Electric kann Ihre Teilnahme am Awards-Programm dauerhaft einstellen und Ihre Bewerbung ablehnen, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

 

13.2.1 Sie erfüllen die Berechtigungskriterien in Absatz 3 nicht mehr;

13.2.2 Sie verstoßen gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

13.2.3 Sie werden insolvent;

13.2.4 Sie sind missbräuchlich oder beleidigend gegenüber Mitarbeitern von Schneider Electric oder handeln in einer Weise, die Sie, Schneider Electric oder das Awards-Programm in Verruf bringen könnte;

13.2.5 Schneider Electric hat Kenntnis oder begründeten Verdacht von Betrug, Unredlichkeit oder anderem Fehlverhalten in Bezug auf Ihre Teilnahme am Awards-Programm.

13.2.6 es gab während vierundzwanzig (24) Monaten keine Aktivitäten auf dem Account;

13.2.7 der Account ist dauerhaft geschlossen; oder

13.2.8 anderweitig gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zulässig.

 

13.3 Wenn Schneider Electric Beweise für Betrug, Unredlichkeit oder sonstiges Fehlverhalten erhält oder erhält, sind wir berechtigt, Ihre Teilnahme am Awards-Programm mit sofortiger Wirkung und ohne Beeinträchtigung anderer Schneider Electric zustehender Rechte zu beenden.

 

13.4 In den oben genannten Fällen hat Schneider Electric das Recht, alle von Ihnen oder in Ihrem Namen gemachten Bewerbungen zu verbieten.

 

13.5 Schneider Electric kann das Awards-Programm jederzeit durch entsprechende Mitteilung ohne Angabe von Gründen kündigen oder aussetzen. Schneider Electric wird sich bemühen, diese Stornierung oder Aussetzung im Voraus zu benachrichtigen.

 

13.6 Die Kündigung Ihrer Teilnahme am Awards-Programm aus irgendeinem Grund hat keinerlei Auswirkungen auf die Anwendung und Gültigkeit der Absätze 9 und 10.

 

 

14. Allgemeine Geschäftsbedingungen: Durch Einreichen einer Bewerbung

 

14.1 erklären Sie sich damit einverstanden, an diese Geschäftsbedingungen gebunden zu sein;

 

14.2 erklären Sie sich damit einverstanden, sich an alle verbindlichen und endgültigen Entscheidungen von Schneider Electric zu binden; und

 

14.3 verzichten Sie auf jegliches Recht, Unklarheiten oder Irrtümer in diesen Geschäftsbedingungen oder im Awards-Programm geltend zu machen.


 

15. Gewährleistungen: Durch das Einreichen einer Bewerbung versichern und garantieren Sie, dass alle von Ihnen bereitgestellten Informationen korrekt und vollständig sind und dass Sie das Recht und die Befugnis haben, die Bewerbung einzureichen.


 

16. Ethik und Compliance.

 

16.1 Sie müssen es vermeiden, in einer Position zu sein, die zu einem tatsächlichen oder scheinbaren Schaden für den Ruf und/oder die Interessen von Schneider Electric oder einer seiner Konzerngesellschaften führen kann, oder den Anschein erwecken. Infolgedessen müssen Sie Ihre Teilnahme am Awards-Programm dem Kunden offenlegen (z. B. dem Kunden, dessen Lösung Gegenstand Ihrer Bewerbung ist):

 

16.1.1 sofern gesetzlich vorgeschrieben; oder

16.1.2 wenn es einen tatsächlichen oder wahrgenommenen Interessenkonflikt gibt oder geben könnte.

 

16.2 Sie erklären und garantieren Schneider Electric, dass Sie:

 

16.2.1 alle geltenden Antikorruptionsgesetze einhalten;

16.2.2 alle geeigneten Richtlinien umsetzen und aufrechterhalten, die gemäß diesen Antikorruptionsgesetzen erforderlich sind; und

16.2.3 das Awards-Programm rechtmäßig und ethisch korrekt durchführen und daran teilnehmen.

 

16.3 Sie erklären und garantieren Schneider Electric, dass Sie keine direkten oder indirekten Maßnahmen in Bezug auf Ihre Leistung und Teilnahme am Awards-Programm ergreifen werden, die eine Verletzung geltender Antikorruptionsgesetze darstellen würden, oder die dazu führen würden, dass Schneider Electric, seine Konzerngesellschaften oder ihre Führungskräfte, Geschäftsführer und/oder Mitarbeiter gegen geltende Antikorruptionsgesetze verstoßen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Erstellen von Angeboten Auszahlung, Versprechen oder Genehmigung der Erteilung von Vorteilen (einschließlich Auszeichnungen oder sonstige Vorteile, die sich aus der Teilnahme am Awards-Programm ergeben) an eine beliebige Person:

 

16.3.1 damit eine Person oder eine andere Person ihre Funktion oder Funktion nicht ordnungsgemäß ausführen oder belohnen kann;

 

16.3.2. falls der Erhalt dieses Vorteils dazu führen würde, dass die Person oder andere Person ihre Funktion oder Funktion nicht ordnungsgemäß erfüllt; oder

 

16.3.3, die andernfalls dem unsachgemäßen Erhalt oder Erhalt eines Unternehmens oder eines Geschäftsvorteils jeglicher Art dient.

 

16.4 Zur Vermeidung von Zweifeln bestätigen Sie, dass es streng verboten ist, an einer Bewerbung, Übergabe oder Autorisierung eines jeden unangemessenen Vorteils jeglicher Personen, einschließlich derer Kunden, öffentlicher Angestellter oder anderer Personen, die an einer Transaktion im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprogramm oder Ihrer Teilnahme am Awards-Programm beteiligt sind, teilzunehmen.

 

16.5 Sie werden uns umgehend über alle bekannten oder vermuteten Verstöße gegen diese Ziffer 16 oder die geltenden Antikorruptionsgesetze im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme am Awards-Programm in Kenntnis setzen. Eine solche Mitteilung kann über die Trust Line erfolgen, die globale Hotline von Schneider Electric für externe Interessengruppen. Sie finden sie unter https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104677/index.html.


 

17. Überprüfung

Schneider Electric kann Ihre Teilnahme am Awards-Programm zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften prüfen. Sie werden zu diesem Zweck die angemessene Hilfe, Information und Dokumentation bereitstellen.


 

18. Haftungsbeschränkung

 

18.1 Nichts in diesem Absatz 18 zielt darauf ab, die Haftung für Folgendes zu begrenzen oder auszuschließen:

 

18.1.1 Todesfälle oder Personenschäden aufgrund der Fahrlässigkeit von Schneider Electric oder dessen Bevollmächtigten;

18.1.2 Betrug oder betrügerische Täuschungen; oder

18.1.3 Beschädigung oder Entschädigung in dem Maße, in dem sie gesetzlich nicht eingeschränkt oder von geltendem Recht ausgeschlossen werden kann.

 

18.2 Haftungsausschluss in diesem Absatz 18 bezieht sich auf jede Haftung für Beschädigung oder Schadensersatz, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Haftung für vertragliche und nicht vertragliche Haftbarkeit, die sich aus oder im Zusammenhang mit den folgenden Forderungen (“ („Rechtsansprüche“)ergibt:

 

18.2.1 das Awards-Programm und diese allgemeinen Geschäftsbedingungen;

18.2.2 Einstellung bzw. Aussetzung des Awards-Programms oder Ihrer Teilnahme daran;

18.2.3 Änderungen am Awards-Programm; und

18.2.4 die Auszeichnungen inklusive aller Veränderungen bei den Awards.

 

18.3 Vorbehaltlich Absatz 18.1 haftet Schneider Electric nicht für:

 

18.3.1 jeglichen Gewinnverlust oder voraussichtliche Einsparungen;

18.3.2 jegliche verschwendeten Ausgaben oder Personalzeit;

118.3.3. jegliche Art der Verwendung oder Beschädigung von Software, Daten oder Informationen;

18.3.4 Verlust oder Beschädigung des Geschäftswerts; oder

18.3.5 jegliche besonderen, indirekten oder Folgeschäden, die Sie erlitten haben (einschließlich jener Fälle, in denen ein solcher Ausfall oder eine Beschädigung von dem in 18.3.1-18.3.4 oben angegebenen Typ ist).

 

18.4 Vorbehaltlich Absatz 18.1 und unbeschadet der Absatz18.3 beschränkt sich die Gesamthaftung von Schneider Electric für alle Rechtsansprüche im Zusammenhang mit einem einzigen Antrag auf insgesamt fünfundzwanzig Euro (€25).

 

18.5 Schneider Electric haftet nicht für Handlungen oder Unterlassungen außerhalb seiner Kontrolle.

 

18.6 Schneider Electric profitiert von diesem Absatz 18 für uns, unsere Konzerngesellschaften, den Administrator und unsere jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter, Lizenznehmer.

 

18.7 Sämtliche Gewährleistungen, Bestimmungen und sonstigen Bestimmungen, die gesetzlich oder im Allgemeinrecht vorgesehen sind, sind in vollem Umfang von diesen Geschäftsbedingungen ausgenommen.


 

19. Änderungen am Awards-Programm und diesen Geschäftsbedingungen

 

19.1 Schneider Electric behält sich das Recht jederzeit und nach Ermessen durch eine Mitteilung gemäß Absatz 20 vor:


19.1.1 Änderungen (durch Änderung, Erweiterung und/oder Löschung) jeglicher Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen;

19.1.2 Änderungen, Aussetzung, Verzögerung oder Kündigung des Awards-Programms einschließlich des Zeitprogramms und der Auszeichnungen.

 

Die Mitteilung über etwaige Änderungen, Aussetzung, Aufschub oder Kündigung wird auf der Website veröffentlicht. Ihre weitere Teilnahme am Awards-Programm nach Veröffentlichung einer Änderung dieser Geschäftsbedingungen durch Schneider Electric gilt als Ihre Zustimmung zu den veränderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dem Awards-Programm und den Auszeichnungen. Wenn Sie einer solchen Veränderung nicht zustimmen, besteht Ihr alleiniger und ausschließlicher Rechtsbehelf darin, Ihre Teilnahme am Awards-Programm zu kündigen.

 

19.2 Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei Modifikationen gemäß Absatz 19.1 auf dem neuesten Stand zu bleiben. Schneider Electric empfiehlt Ihnen, die Website regelmäßig zu besuchen, damit Sie mit den vorgenommenen Änderungen auf dem Laufenden bleiben.

 

19.3 Sie müssen Ihre Daten im Account auf dem neuesten Stand halten.


 

20. Hinweise und elektronische Kommunikation

 

20.1 Sie erklären sich damit einverstanden, die Mitteilungen von Schneider Electric im Zusammenhang mit dem Awards-Programm und/oder diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen elektronisch zu erhalten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass diese elektronische Kommunikation allen rechtlichen Anforderungen entspricht, die diese Mitteilungen schriftlich erfüllen.

 

20.2 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Schneider Electric im Zusammenhang mit dem Awards-Programm und/oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen folgende Hinweise geben kann:

 

20.2.1 per E-Mail an den Account-Eigentümer (mit Möglichkeit der Weiterleitung per E-Mail) unter Verwendung der Kontaktdaten, die im Account angegeben sind;

 

20.2.2 durch die Veröffentlichung einer generellen Benachrichtigung auf der Website; oder

 

20.2.3 in der ggf. in den Nutzungsbedingungen des Accounts oder der Website festgelegten Weise


 

21. Sprache, geltendes Recht und Gerichtsbarkeit

 

21.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Mitteilungen zwischen Schneider Electric und Ihnen bezüglich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen nach Wahl von Schneider Electric in Englisch oder Ihrer Landessprache.

 

21.2 Diese Geschäftsbedingungen gelten nach französischem Recht. Sie erklären sich damit einverstanden, alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, auf einvernehmliche Weise beizulegen. Falls dies nicht möglich ist, sind die Pariser Gerichtsbarkeiten ausschließlich für die Beilegung von Streitigkeiten zuständig.


 

22. Definitionen und Interpretation

 

22.1 In diesen Geschäftsbedingungen werden bestimmte definierte Begriffe wie folgt verwendet:

 

22.1.1 „Account“ bezeichnet das Onlinebenutzerkonto des Vertriebspartners, das vom Account-Eigentümer bei Schneider Electric registriert wurde.

 

22.1.2 „Account-Owner“ bezeichnet den Unternehmens- oder Geschäftsbereich, der den Account erstellt hat und (oder in dessen Namen) im Rahmen des Awards-Programms eine Bewerbung eingereicht wird. Der Account-Eigentümer wird auch als „Sie“und „Ihr“ bezeichnet.

 

22.1.3 „Administrator“ bezeichnet den Dritten – AGORIZE Adresse: 34 rue du Fauburg Saint-Antoine, 75012 Paris, FRANKREICH - verwaltet das Awards-Programm im Namen von Schneider Electric./span>

 

22.1.4 „Verbundene Unternehmen“ bezeichnet jede Einheit, die unmittelbar oder indirekt im Besitz von Schneider Electric ist, von Zeit zu Zeit Eigentümer ist oder die gemeinsame Eigentümerschaft mit Schneider Electric hat. Inhaber sind das wirtschaftliche Eigentum von mehr als fünfzig Prozent (50 %) des erteilten Stammkapitals des Unternehmens oder die rechtliche Befugnis, die Leitung des Geschäftsführers des Unternehmens zu leiten oder zu veranlassen.

 

22.1.5 „Antikorruptionsgesetze“ bezeichnet alle geltenden ausländischen oder nationalen Antikorruptionsgesetze und Korruptionsbekämpfungsgesetze und -vorschriften, die von Zeit zu Zeit ergänzt wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den UK Bribery Act 2010, des US Foreign Corrupt Practices Act von 1977, der Sapin II-Gesetz und alle Gesetze, die das OECD-Kombrecht zur Anwendung des Kombigesetzes regeln zur Bestechung ausländischer Beamter im Rahmen internationaler Geschäftstransaktionen sowie im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche- oder Steuervermeidungsgesetzen.

 

22.1.6 “„Applikation“” ist in Absatz 4.3 definiert.

 

22.1.7 “„Auszeichnungen“” bedeutet das Nachhaltigkeitsprogramm von Schneider Electric für Partner.

 

22.1.8 “„Awards-Programmm“” bedeutet das Nachhaltigkeitsprogramm von Schneider Electric für Partner.

 

22.1.9 “„Geistiges Eigentum“ ” oder “IPR” bezeichnet alle geistigen Eigentumsrechte einschließlich aller folgenden und alle daraus resultierenden oder damit verbundenen Rechte: (a) Verfahren, Designs, Innovationen und Erkennungsvorgänge; (b) Urheberrecht, Urheberrechte und andere Urheberrechte; (c) die Maskierung von Arbeitsrechten, (d) Know-how, Fachkenntnissen und Geschäftsgeheimnissen auf globaler Ebene und (e) alle darauf ausgestellten oder auszustellenden Patente sowie alle Marken, Handelsnamen oder andere Arten der Unternehmens- oder Produktidentifikation.

 

22.1.10 „Patente“ bezeichnet alle Klassen oder Arten von Patenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Originale, Teilungen, Fortsetzungen, teilweise Fortsetzungen, Erweiterungen oder Neuauflagen) und Anmeldungen für diese Klassen oder Arten von Patentrechten in allen Ländern der Welt.

 

22.1.11 „Öffentlich“ bedeutet: (a) einem Beamten oder Mitarbeiter einer Behörde bzw. Einrichtung mit bundesstaatlicher Kontrolle; (b) einem Beamten oder einer Person, der/die ernannt oder gewählt wird, einer lokalen, regionalen, bundesstaatlichen oder multinationalen Regierung oder einer Behörde, Einrichtung, Einrichtung oder Regierungsbehörde; (c) jede Person, die, obwohl sie vorübergehend oder ohne Bezahlung eine öffentliche Stellung, einen Arbeitsplatz oder eine Funktion innehat; (d) jeden Beamten oder Mitarbeiter einer öffentlichen internationalen Organisation, wie der Vereinten Nationen oder der Weltbank; (e) jeden Politiker, Regierungsbeamten oder Bewerber für das jeweilige Amt; (f) ein Gerichtsbeamter; und/oder (g) eines Angehörigen einer Reiterfamilie

 

22.1.12 “Schneider Electric” bedeutet Schneider Electric Industries SAS, eingetragener Sitz: 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison - FRANKREICH Rechtsform nach französischem Recht: "société par actions Simpfiée". Höhe des Grundkapitals: 928.298.512,00 Euro. Registriert beim Unternehmensregister von Nanterre: RCS 954 503 439 USt-Nummer: FR04954503439

 

22.1.13 “„Allgemeine Geschäftsbedingungen“” bedeutet diese Geschäftsbedingungen.

 

22.1.14 “Website” bezeichnet die Website, die unter folgender Adresse verfügbar ist: <https://sustainability-impact-awards.se.com/en>auf dem das Awards-Programm veröffentlicht wird, mit der Möglichkeit für teilnahmeberechtigte Unternehmen und Berufsorganisationen der in Absatz 3.2.2 beschriebenen Art, ein Konto zu erstellen und gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen am Awards-Programm teilzunehmen.

 

22.2 Die Referenzen auf „wir“, „unsund „unser/e“ beziehen sich auf Schneider Electric.

 

22.3 Schneider Electric hält die Vorteile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für uns, unsere verbundenen Unternehmen, den Administrator und unsere jeweiligen leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Bediensteten, Vertreter und Lizenznehmer.