Sustainability and Efficiency Impact to My Customers

หากคุณเป็นพันธมิตรของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงต้องการการเสนอชื่อของคุณ การได้รับรางวัลนี้ อาจกลายเป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับทีมของคุณและธุรกิจของคุณ สามารถเสนอชื่อบริษัทของคุณได้แล้ววันนี้!

SCHNEIDER ELECTRIC

 

รางวัลด้านผลกระทบต่อความยั่งยืน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

โครงการประกวด ผลกระทบด้านความยั่งยืนสําหรับพาร์ทเนอร์ ได้รับการสนับสนุนจาก Schneider Electric Industries SAS และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

โดยการส่งใบสมัครนี้ คุณได้รับทราบและยอมรับว่า:

 

 • คุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแข่งขัน และ
 • คุณได้อ่านและเข้าใจและตกลงยอมรับข้อผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ
 • การตัดสินของ Schneider Electric ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากคุณไม่ยอมรับ คุณต้องไม่เข้าร่วมในโครงการประกวดนี้

เราขอแนะนําให้คุณพิมพ์และเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

 

 

1. Schneider Electric: วัตถุประสงค์ของ Schneider Electric คือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกคนในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมความก้าวหน้าและความยั่งยืนสําหรับทุกคน เราเรียกสิ่งนี้ว่า Life Is On ภารกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรด้านดิจิทัลของคุณเพื่อความยั่งยืนและประสิทธิภาพ เราผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลด้วยการรวมเทคโนโลยีด้านกระบวนการและพลังงานชั้นนําระดับโลก ปลายทางสู่การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์บนระบบคลาวด์ การควบคุม ซอฟต์แวร์ และการบริการ ตลอดทั่วทั้งวงจรอายุการใช้งาน ช่วยให้สามารถจัดการบริษัทแบบครบวงจรสําหรับบ้านเรือน อาคาร ศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรม เราเป็นบริษัทระดับโลกที่มีความเป็นท้องถิ่นมากที่สุด เราเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานแบบเปิดและระบบการทำงานด้วยกันกับพันธมิตร ซึ่งมีหลักการคุณค่าสำคัญ คือ ชื่นชมในการมีวัตถุประสงค์ที่มีความหมาย ความเป็นหนี่งเดียวกัน และการเสริมสร้าง

 

 

2. รายละเอียดโครงการ

 

2.1 วัตถุประสงค์: โครงการประกวดเป็นโครงการเพื่อส่งเสริม/โครงการสร้างแรงจูงใจให้กับพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์ (ตามที่อธิบายไว้ในข้อที่ 3.2 ด้านล่าง) โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการนําโซลูชันนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตของระบบพลังงานอัจฉริยะ โครงการประกวดนี้ Schneider Electric ได้ค้นหาและส่งเสริมแนวคิด โซลูชัน และ/หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยยกระดับการใช้พลังงานอัจฉริยะให้สูงขึ้น รวมถึงตัวอย่างในด้านประสิทธิภาพของพลังงานและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

 

2.2 กำหนดการ: โครงการประกวดนี้จัดขึ้นเป็นรอบการประกวดตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง โครงการประกวดจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2022 ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนและจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2023 ด้วยพิธีมอบรางวัลระดับโลก

 

 

รอบการประกวด

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

การเข้าร่วม

การลงทะเบียนออนไลน์และการสมัคร

22 กรกฎาคม 2022

25 พฤศจิกายน 2022

รอบที่ 1

การเลือกระดับประเทศ/ภูมิภาค

25 พฤศจิกายน 2022

31 ธันวาคม 2022

รอบที่ 2

รอบสุดท้ายระดับโลก - การเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ของโครงการประกวด

มกราคม 2023

มีนาคม 2023

 

วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของ Schneider Electric ผู้เข้าร่วมจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมีประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือทางอีเมลตามรายละเอียดที่ใช้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีผู้ใช้

 

2.3  ผู้ดูแลโครงการ: โครงการประกวดได้รับการดูแลจัดการโดยผู้ดูแลโครงการในนามของ Schneider Electric และโฮสต์อยู่บนเว็บไซต์

 

 

3.  สิทธิ์ในการเข้าร่วม

 

3.1 ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมในโครงการประกวดนี้ การเข้าร่วมในโครงการประกวดนี้เป็นไปโดยสมัครใจและไม่ได้เปิดให้ลูกค้าเข้าร่วม

 

3.2 คุณสามารถเข้าร่วมโครงการประกวดได้หาก:

 

3.2.1 ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

3.2.2 คุณเป็นสมาชิกพาร์ทเนอร์ของ Schneider Electric ซึ่งประกอบด้วยประเภทต่างๆ ต่อไปนี้และคุณมีบัญชีที่ใช้งานอยู่:

  • ผู้รับเหมา
  • บริษัทออกแบบ
  • EcoXperts
  • ผู้รับออกแบบสร้างบ้าน
  • ผู้จัดจําหน่ายระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม
  • ผู้วางระบบ (SI) อัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม
  • พาร์ทเนอร์ด้านไอที
  • ผู้ประกอบเครื่องจักร
  • OEM
  • ผู้ผลิต โรงประกอบตู้ไฟ
  • ผู้วางระบบ

3.2.3 คุณเข้าร่วมโครงการประกวดนี้เพียงอย่างเดียวและเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ

 

3.2.4 การสมัครของคุณมีความเกี่ยวข้องกับ:

  • โซลูชันเดิมที่คุณนํามาใช้สําหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Schneider Electric
  • ใช้ส่วนประกอบของ Schneider Electric อย่างน้อย 80% ในโซลูชันโดยรวม และ
  • โซลูชันนี้ช่วยส่งเสริมการเติบโตและความสําเร็จให้กับลูกค้าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ

3.2.5 คุณสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงของลูกค้าสําหรับใช้ในการสมัครของคุณได้ตามคําขอจาก Schneider Electric

 

3.3 ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆ ซึ่งขัดแย้งกัน ทาง Schneider Electric มีสิทธิ์ที่จะสันนิษฐานว่า บุคคลที่ยื่นใบสมัครในนามของเจ้าของบัญชีเป็นพนักงานของเจ้าของบัญชี และได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีให้ทําสิ่งต่อไปนี้ในนามของเจ้าของบัญชี:

3.3.1 ใช้ข้อมูลประจําตัวของบัญชีเพื่อส่งใบสมัคร
3.3.2 สามารถเข้าถึงและมีสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ผ่านทางบัญชีดังกล่าว
3.3.3 ส่งใบสมัครและเข้าร่วมโครงการประกวด และ
3.3.4 ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 


4. การลงทะเบียนและการสมัคร

 

4.1 คุณต้องดําเนินการตามเกณฑ์สิทธิ์ในการเข้าร่วมที่ระบุในข้อที่ 3 ข้างต้น และส่งใบสมัครของคุณโดยปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ก่อนวันที่สิ้นสุดสําหรับการป้อนข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อที่ 2.2 ข้างต้น การส่งใบสมัครล่าช้าจะไม่ได้รับการพิจารณา

4.2 ใบสมัครของคุณของคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของคุณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้:

4.2.1 อินโฟกราฟิก: รูปแบบ .ppt หรือ .pdf ขนาดไฟล์สูงสุด 50 เมกะไบต์ หรือ
4.2.2 วิดีโอ: รูปแบบ mp4 มีความยาวสูงสุด 2 นาที ขนาดไฟล์สูงสุด 50 MB

 

4.3 คุณต้องลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านออนไลน์ให้ครบถ้วน โดยสามารถดูได้จากลิงก์ต่อไปนี้ตามหมวดหมู่ที่คุณเลือก และส่งข้อเสนอโดยละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันของคุณ ("การสมัคร"):

 

4.3.1 ผลกระทบด้านความยั่งยืนที่มีต่อบริษัทของฉัน: https://sustainability-impact-awards.se.com/impact-to-my-company

4.3.2 ผลกระทบด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพที่มีต่อลูกค้าของฉัน: https://sustainability-impact-awards.se.com/impact-to-my-customers

 

ใบสมัครของคุณจะต้องประกอบด้วยโซลูชันดั้งเดิมและความเชี่ยวชาญ โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์และแนวคิดต้นฉบับของคุณอย่างชัดเจนสําหรับโซลูชัน ไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมที่ยั่งยืนในการดําเนินงานในแต่ละวันของคุณ หรือด้วยผลกระทบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อลูกค้าของคุณ แบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเรา และเรามาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้การเดินทางร่วมกันของเราบนเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว! นอกจากนี้ หากมีการยื่นสมัครขอสิทธิบัตรสำหรับโซลูชันต้นฉบับ ควรแจ้งให้ทราบในใบสมัครด้วย

4.4 โดยการส่งใบสมัครนี้ ถือว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยว่า:

 

4.4.1 คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของการสมัครของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ

4.4.2 การสมัครของคุณอาจถูกปฏิเสธหรือยุติ ถ้าผู้ดูแลโครงการหรือ Schneider Electric มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในใบสมัครของคุณนั้นไม่มีความสมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ใช่ต้นฉบับ


4.5 คุณอาจส่งใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งใบสมัคร แต่ในแต่ละใบสมัครจำเป็นต้องใช้โซลูชันที่แตกต่างกัน การสนับสนุนสําหรับกระบวนการสมัคร (เช่น เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้เสร็จสิ้น) สามารถรับบริการได้จากตัวแทนของ Schneider Electric ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 

5. รอบที่ 1: การเลือกระดับประเทศ/ภูมิภาค

5.1 รอบที่ 1 เกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลาการตรวจสอบ การประเมิน และการคัดเลือก เพื่อตัดสินใจว่าใครจะไปยังรอบที่ 2

5.2 ระหว่างรอบที่ 1 คณะผู้ตัดสินของ Schneider Electric จะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศ/ภูมิภาค เกณฑ์ในการคัดเลือกจะประกอบด้วย:

 

5.2.1 การจ่ายไฟฟ้าให้กับการดําเนินงานเพื่อเร่งความก้าวหน้าในเส้นทางรวมของเราสู่โลกที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

5.2.2 การลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงผ่านการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลและการปฏิบัติงานอัจฉริยะ

5.2.3 การแทนที่ทรัพยากร ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่

5.2.4 การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพื่อยกระดับผู้จัดจําหน่ายและการลดก๊าซคาร์บอนของซัพพลายเออร์และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจหมุนเวียน

 

5.3 ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสถานะการคัดเลือกของตนผ่านทางอีเมลผ่านตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในใบสมัครของพวกเขา

5.4 ผู้ชนะรางวัลระดับประเทศ/ภูมิภาคทั้งหมดจะเข้าสู่รอบที่ 2 โดยอัตโนมัติ: ผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับโลก เว้นแต่พวกเขาจะถอนตัวออกจากโครงการประกวด

 

 

6. รอบที่ 2: รอบสุดท้ายระดับโลก - การคัดเลือกและรางวัล

6.1 รอบที่ 2 เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการตรวจสอบ การประเมิน และทำการคัดเลือกเพื่อตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะระดับโลก

6.2 ระหว่างรอบที่ 2 คณะผู้ตัดสินของ Schneider Electric ชุดใหม่จะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลระดับโลกจากผู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ/ภูมิภาค เกณฑ์ในการคัดเลือกจะประกอบด้วย:

 

6.2.1 การจ่ายไฟฟ้าให้กับการดําเนินงานเพื่อเร่งความก้าวหน้าในเส้นทางรวมของเราสู่โลกที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

6.2.2 การลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนผ่านการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลและการปฏิบัติงานอัจฉริยะ

6.2.3 การแทนที่ทรัพยากร ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่

6.2.4 การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพื่อยกระดับผู้จัดจําหน่ายและการลดก๊าซคาร์บอนของซัพพลายเออร์และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจหมุนเวียน

 

6.3 ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในรอบที่ 2 จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสถานะการได้รับรางวัลของพวกเขาผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้เมื่อเข้าสู่โครงการประกวด

 

7. การตัดสิน

7.1 ใบสมัครทั้งหมดจะได้รัการประเมินโดยคณะผู้ตัดสินอย่างน้อย 4 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากผู้บริหารของ Schneider Electric

7.2 ใบสมัครจะถูกประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อที่ 4.3, 4.4, หรือ 5.2 ตามความเหมาะสมตามรอบการประกวดที่เกี่ยวข้อง

7.3 การตัดสินของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

 

 

8. รางวัล:

8.1 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในรอบสุดท้ายระดับโลกจะได้รับรางวัลซึ่งอาจประกอบด้วย:

 

8.1.1 การประกาศผลทั่วโลก
8.1.2 การรับรองความเป็นองค์กรที่มีคุณค่าและโอกาสใหม่ๆ และ
8.1.3 วิดีโอเรื่องราวความสําเร็จ

 

8.2 รางวัลที่มอบให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานและประโยชน์ต่อเจ้าของบัญชีอย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่ถูกขาย โอนย้าย และมอบต่อให้บุคคลอื่นหรือการซื้อขายในทางใดทางหนึ่ง

8.3 รางวัลที่มอบให้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดได้

8.4 ถ้ามีต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรือข้อผูกพันอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการประกวดของคุณ (รวมถึงผู้ที่ได้รับหรือมีส่วนร่วมในรางวัลใดๆ) คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินและการเติมเต็ม และคุณจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และบุคคลที่สามเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี้ทั้งหมด

 


9. การรักษาความลับ

9.1 Schneider Electric ไม่ต้องการให้คุณให้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวกับลูกค้าหรือโซลูชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครของคุณ คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่กรอกในใบสมัครของคุณสำหรับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลโดยหรือในนามของ Schneider Electric ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

9.2 ใบสมัครทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การจัดการโดย Schneider Electric และผู้ดูแลโครงการในฐานะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและอาจเปิดเผยต่อสาธารณะ

Schneider Electric มีสิทธิ์เปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครของคุณและการสื่อสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งคุณได้ทําไว้ภายใต้โครงการนี้โดยไม่มีข้อจํากัด

9.3 โดยการส่งใบสมัครนี้ ถือว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยว่า:-

 

9.3.1 คุณเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ตามลักษณะของข้อมูลที่ไม่เป็นความลับของการสมัครของคุณรวมถึงการสื่อสารดังกล่าว ทั้งหมดนี้จะไม่ถือเป็นว่าความลับหรือข้อมูลที่เป็นความลับ

9.3.2 Schneider Electric อาจใช้และเปิดเผยข้อมูลการสมัครของคุณ เช่น การสื่อสารและเอกสารใดๆ ที่อ้างอิงหรือได้รับมาโดยไม่มีข้อจํากัด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

9.3.3 คุณจะไม่อ้างสิทธิ์ในการเรียกร้องเรื่องการละเมิดการรักษาความลับของ Schneider Electric สําหรับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ให้กับ Schneider Electric ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

9.3.4 คุณสามารถยกเว้นการอ้างสิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความลับของ Schneider Electric ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการสมัครและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้กับ Schneider Electric ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการสมัครของคุณ

 

 

10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 ความยินยอมของผู้เข้าร่วม: โดยการส่งใบสมัคร ถือว่าคุณยินยอมกับสิ่งต่อไปนี้ และให้สิทธิ์แบบจํากัดที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แก่ Schneider Electric:

 

10.1.1 คุณยินยอมให้ Schneider Electric ใช้รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ในทุกสื่อที่อยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการสมัครของคุณเป็นระยะเวลาไม่จํากัดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ

10.1.2 คุณยินยอมที่จะให้ Schneider Electric ใช้ชื่อบริษัทของคุณ การเปรียบเทียบ ภาพ ข้อมูลชีวประวัติ ข้อมูลรางวัล (เช่น การคัดเลือกเพื่อการพัฒนาและผู้ชนะการประกวด) และข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งมาในใบสมัครของคุณ (รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดและงานที่สร้างขึ้น) ร่วมกับโครงการประกวดต่างๆ ในสื่อหรือรูปแบบต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากคุณ โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดของ Schneider Electric คุณรับทราบและยอมรับว่าการให้อนุญาตของคุณไม่มีกําหนดเวลาและไม่สามารถยกเลิกได้

 

10.2 ความเป็นเจ้าของและทรัพย์สินทางปัญญา

 

10.2.1 คุณจะไม่ให้สิทธิ์ Schneider Electric ต่อสิทธิบัตรที่มีอยู่เดิมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่อธิบายไว้ในใบสมัครของคุณหรือต่อสิทธิบัตรใดๆ ที่อาจเกิดปัญหาในอนาคต

10.2.2.2 Schneider Electric จะพิจารณาตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการจัดพิมพ์เอกสารตามการสมัครของคุณและ/หรือตามการใช้งานใดๆ เช่น กระดาษ รายงาน การนําเสนอ หรือการสรุป คุณตกลงที่จะร่วมมือกับ Schneider Electric ในการจัดเตรียมเอกสารดังกล่าว รวมถึงการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคําร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การมอบหมายลิขสิทธิ์ให้กับ Schneider Electric

10.2.3 คุณยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดและเงื่อนไข หรืออื่นๆ ที่สัมพันธ์กับโครงการประกวดเพื่อให้สิทธิ์หรือให้อนุญาตในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Schneider Electric โดยไม่ต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ Schneider Electric

 

 

11. ความเป็นส่วนตัว: โดยการส่งใบสมัครนี้ ถือว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยว่า:

11.1 Schneider Electric อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในใบสมัครของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ในเว็บไซต์

11.2 Schneider Electric อาจประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการประกวด ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

11.3 Schneider Electric อาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังและประมวลผลข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและ EU ตามข้อกําหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

 

12. สื่อและการประชาสัมพันธ์: คุณตกลงที่จะไม่ทําการติดต่อโดยตรงหรือโดยอ้อมกับสื่อเกี่ยวกับโครงการประกวด การสมัครของคุณ หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในใบสมัครของคุณ (รวมถึงโซลูชันที่คุณได้เสนอ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแผนกการตลาดของ Schneider Electric ก่อน


 

13.  การเพิกถอน

 

13.1 คุณอาจหยุดการมีส่วนร่วมในโครงการประกวดได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ Schneider Electric ที่ [impactawards.partner@se.com]

13.2 Schneider Electric อาจยุติการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการประกวดนี้อย่างถาวร และไม่รับรองคุณสมบัติการสมัครของคุณหากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 

13.2.1 คุณไม่เป็นไปตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในข้อที่ 3 อีกต่อไป
13.2.2 คุณละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
13.2.3 คุณเป็นบุคคลล้มละลาย
13.2.4 คุณมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อพนักงานของ Schneider Electric หรือการดําเนินการในลักษณะใดก็ตามที่อาจทําให้เกิดข้อพิพาทระหว่างคุณ กับโครงการประกวด หรือกับ Schneider Electric
13.2.5 Schneider Electric ทราบหรือสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกง ความไม่สุจริต หรือการประพฤติมิชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการประกวด
13.2.6 ไม่มีกิจกรรมใดๆ บนบัญชีนานเป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือน
13.2.7 บัญชีถูกปิดอย่างถาวร หรือ
13.2.8 มิฉะนั้น ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่อนุญาตไว้

 

 

13.3 หาก Schneider Electric ได้รับหรือมีหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือความไม่สุจริต หรือการประพฤติมิชอบ เรามีสิทธิ์ยุติการเข้าร่วมโครงการประกวดนี้โดยมีผลทันที และไม่ส่งผลต่อสิทธิอื่นๆ ที่มีของ Schneider Electric

13.4 ในกรณีข้างต้น Schneider Electric มีสิทธิ์ยกเลิกใบสมัครทั้งหมดที่ส่งโดยคุณหรือในนามของคุณเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติในการสมัคร

13.5 Schneider Electric อาจยกเลิกหรือหยุดโครงการประกวดไว้ชั่วคราวได้ผ่านการประกาศการแจ้งเตือนโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใดๆ Schneider Electric จะพยายามประกาศการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการระงับกิจกรรมที่เกิดขึ้น

13.6 การเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการประกวดของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสมัครและความถูกต้องของข้อที่ 9 และ 10
 

 

14. ข้อกําหนดและเงื่อนไข: โดยการส่งใบสมัคร

14.1 คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

14.2 คุณยอมรับที่จะผูกพันกับการตัดสินใจทั้งหมดของ Schneider Electric ซึ่งมีผลผูกพันและถือเป็นที่สิ้นสุด และ

14.3 คุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องเกี่ยวกับความคลุมเครือหรือความผิดพลาดในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือโครงการประกวด

 

 

15. การรับประกัน: โดยการส่งใบสมัคร คุณได้แสดงให้เห็นและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และคุณมีสิทธิ์และอํานาจในการส่งใบสมัครนี้


 

16. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

16.1 คุณต้องหลีกเลี่ยงหรือแสดงออกอย่างชัดเจน ในสถานการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและ/หรือผลประโยชน์ของ Schneider Electric หรือของบริษัทในเครือทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือแบบทับซ้อน ต่อมาคุณต้องเปิดเผย (ตัวอย่างเช่น ต่อลูกค้าซึ่งโซลูชันที่เป็นหัวข้อของการสมัครของคุณ) การเข้าร่วมของคุณในโครงการประกวด:

 

16.1.1 ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
16.1.2 หากมีหรือหากเกิดผลกระโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงหรือทับซ้อน

16.2 คุณทำหน้าที่แทนและรับประกันแก่ Schneider Electric ว่าคุณจะ:

16.2.1 ยอมทำตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
16.2.2 นําไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ซึ่งนโยบายที่เหมาะสมทั้งหมดที่ต้องใช้ภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริต และ
16.2.3 ดําเนินการและเข้าร่วมในโครงการประกวดตามกฎหมายและจริยธรรม

 

16.3 คุณทำหน้าที่แทนและรับประกันแก่ Schneider Electric ว่าจะไม่ดําเนินการใดๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมกับการดําเนินการของคุณและการมีส่วนร่วมในโครงการประกวดซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องหรืออาจทําให้ Schneider Electric บริษัทในเครือหรือผู้อำนวยการ และ/หรือพนักงานต้องละเมิดข้อได้เปรียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่อต้านการทุจริตหรือการอนุญาตใดๆ ที่เอื้อประโยชน์ (รวมถึงรางวัลหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการประกวด) ให้กับบุคคลใดๆ ก็ได้:

16.3.1 สําหรับวัตถุประสงค์ในการให้รางวัลหรือการให้รางวัลแก่บุคคลหรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่ดำเนินบทบาทหรือทำหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม

16.3.2 เมื่อได้รับข้อได้เปรียบนั้นจะส่งผลให้บุคคลนั้นหรือบุคคลใดๆ ดําเนินบทบาทหรือทําหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม หรือ

16.3.3 ที่มีจุดประสงค์เพื่อได้รับหรือเพื่อรักษาธุรกิจอย่างไม่ถูกต้อง หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม

 

16.4 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณยอมรับว่าเป็นการต้องห้ามในการเสนอ ให้สัญญา มอบหรืออนุญาตให้เกิดข้อได้เปรียบเหนือใครต่อบุคคลใดๆ รวมถึงลูกค้า เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครหรือการเข้าร่วมโครงการประกวดของคุณ

16.5 คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบในทันทีว่ามีการละเมิดข้อที่ 16 หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการประกวดนี้ ประกาศดังกล่าวสามารถแจ้งได้ผ่านทาง Trust Line ซึ่งเป็นสายด่วนระดับสากลของ Schneider Electric สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร โดยมีให้เลือกที่
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104677/index.html.


 

17. การตรวจสอบ

Schneider Electricณ อาจตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการประกวดเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณจะต้องให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลสําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว


 

18. ความรับผิดชอบ

 

18.1 ไม่มีสิ่งใดในข้อที่ 18 เพื่อการจํากัดหรือภาระยกเว้นความรับผิดชอบสําหรับ:

18.1.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บกับตัวบุคคล โดยการละเลยของ Schneider Electric หรือตัวแทนของบริษัท
18.1.2 การฉ้อโกงหรือการหลอกลวง หรือ
18.1.3 ความเสียหายหรือค่าตอบแทนตามขอบเขตที่จํากัดหรือยกเว้นตามที่กฎหมายบังคับใช้

 

18.2 การอ้างอิงถึงความน่าเชื่อถือในข้อที่ 18 หมายถึงความรับผิดชอบในทุกประเภทสําหรับความเสียหายหรือค่าตอบแทนรวมถึงแต่ไม่จํากัดถึงความน่ารับผิดชอบในสัญญาและภาระผูกพันที่ไม่ตามสัญญาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ("การอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย"):

18.2.1 โครงการประกวดและข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
18.2.2 การยุติหรือระงับโครงการประกวดนี้หรือการเข้าร่วมโครงการประกวดของคุณ
18.2.3 การเปลี่ยนแปลงโครงการประกวด และ
18.2.4 รางวัลต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรางวัล

 

18.3 ภายใต้ข้อที่ 18.1 Schneider Electric จะต้องไม่รับผิดชอบต่อ:

18.3.1 การสูญเสียผลกำไรหรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้
18.3.2 ค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าหรือเวลาของบุคลากร
18.3.3 การสูญเสียการใช้งานหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์ ชุดข้อมูล หรือข้อมูลใดๆ
18.3.4 การสูญเสียหรือความเสียหายต่อความนิยม หรือ
18.3.5 ความสูญเสียพิเศษใดๆ ทั้งทางตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากคุณ (รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเป็นชนิดที่ระบุไว้ใน 18.3.1-18.3.4 ข้างต้น)

 

18.4 ภายใต้ข้อที่ 18.1 และโดยไม่คำนึงถึงข้อที่ 18.3 ความรับผิดทั้งหมดของ Schneider Electric สําหรับการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเดียวซึ่งถูกจํากัดและต้องไม่เกินยี่สิบห้ายูโร (€25) ในการรวม

18.5 Schneider Electric จะต้องไม่รับผิดชอบต่อการกระทําหรือการละเลยใดๆ ที่อยู่นอกการควบคุม

18.6 Schneider Electricได้รับประโยชน์จากข้อที่ 18 สําหรับเรา บริษัทในเครือ ผู้ดูแลโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ลูกค้า ตัวแทน และผู้ได้รับอนุญาต

18.7 การรับประกัน เงื่อนไข และข้อกําหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่บังคับใช้ตามระเบียบหรือกฎหมายทั่วไป เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ ยกเว้นในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้


 

19. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการประกวดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

19.1 Schneider Electric ขอสงวนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของเรา โดยจะแจ้งไว้ตามข้อที่ 20:


19.1.1 เพื่อแก้ไข (โดยการแก้ไข การเพิ่ม และ/หรือการลบ) เนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
19.1.2 เพื่อปรับเปลี่ยน หยุดชั่วคราว เลื่อน หรือยุติโครงการประกวด รวมถึงกําหนดการ และรางวัล

 

การแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน การหยุดชั่วคราว การเลื่อน หรือการยุติ จะต้องเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ การเข้าร่วมโครงการประกวดอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดย Schneider Electric จะถือว่าเป็นการยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ถูกแก้ไข กำหนดเวลาของโครงการประกวดและรางวัล หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถยุติการมีส่วนร่วมของคุณในโครงการประกวดนี้

 

19.2 เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้ข้อที่ 19.1 นอกจากนี้ Schneider Electric ขอแนะนําให้คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นประจํา เพื่อที่คุณจะสามารถติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้

19.3 คุณต้องรักษาข้อมูลในบัญชีของคุณให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

 

20. การแจ้งให้ทราบและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

20.1 คุณยินยอมรับการติดต่อสื่อสารจาก Schneider Electric ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยอมรับว่าการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายที่จำเป็นเช่นเดียวกับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

20.2 คุณยอมรับการแจ้งต่างๆ ซึ่งมาจาก Schneider Electric ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

 

20.2.1 ผ่านทางอีเมลถึงเจ้าของบัญชี (โดยมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผ่านทางจดหมายทั่วไป) โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในบัญชี

20.2.2 โดยการประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์ หรือ

20.2.3 ในลักษณะ ถ้ามี ให้กําหนดไว้ในข้อกําหนดการใช้บัญชีหรือเว็บไซต์


 

21. ภาษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเขตอํานาจการตัดสิน

21.1 ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการสื่อสารทั้งหมดระหว่าง Schneider Electric และคุณเกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของคุณ ตามตัวเลือกของ Schneider Electric

21.2 ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส คุณยอมรับว่าเราจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเป็นมิตร และในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลของปารีส ประเทศฝรั่งเศสจะมีอํานาจพิเศษในการตัดสินเพื่อยุติข้อพิพาทใดๆ

 

 

22. คํานิยามและการแปลความ

22.1 เราใช้คําที่กําหนดบางคําในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนี้

 

22.1.1 "บัญชี" หมายถึงบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ของพาร์ทเนอร์ที่ลงทะเบียนโดยเจ้าของบัญชีกับ Schneider Electric

22.1.2 "เจ้าของบัญชี" หมายถึงหน่วยงานหรือธุรกิจขององค์กรที่สร้างบัญชี และผู้ (หรือในนามของ) ที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด เจ้าของบัญชียังถูกเรียกว่า "คุณ" และ "ของคุณ" อีกด้วย

 

22.1.3 "ผู้ดูแลโครงการ" หมายถึงบุคคลที่สาม - ที่อยู่
AGORIZE: 34 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris, FRANCE - ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการประกวดในนามของ Schneider Electric

22.1.4 "องค์กร" หมายถึง หน่วยงานใดๆ ที่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นของหรืออยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของร่วมกับ Schneider Electric เป็นระยะเวลาหนึ่ง เจ้าของหมายถึงความเป็นเจ้าของสิทธิ์มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) ของเงินทุนร่วมที่ออกให้ในนามนิติบุคคลหรืออำนาจตามกฎหมายเพื่อดูแลจัดการทั่วไปในหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

22.1.5 "กฎหมายต่อต้านการทุจริต" หมายถึงกฎหมายต่อต้านการติดสินบนและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและการต่อต้านการทุจริตในประเทศหรือในประเทศที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมาย UK Bribery Act 2010, US Foreign Corrupt Practices Act 1977, Sapin II และกฎหมายใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการต่อต้านต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวกับต่อต้านการฟอกเงิน หรือกฎหมายการหลีกเลี่ยงภาษี

22.1.6 "การสมัคร" ถูกกําหนดไว้ในข้อที่ 4.3

22.1.7 "รางวัล" หมายถึงรางวัลที่มีรายละเอียดอยู่บนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชนะในโครงการประกวด

22.1.8 "โครงการประกวด" หมายถึงโครงการประกวดด้านผลกระทบต่อความยั่งยืนของ Schneider Electric สำหรับพาร์ทเนอร์

22.1.9 "ทรัพย์สินทางปัญญา" หรือ "IPR" หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิทั้งหมดต่อไปนี้และสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ขั้นตอนการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ และการค้นพบ (ข) ผลงานของเจ้าของผลงาน ลิขสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ในการทํางานของเจ้าของผลงาน (c) สิทธิในมาสคเวิร์ค (d) ความรู้และความลับทางการค้าที่ใช้ทั่วโลก และ (e) สิทธิบัตรทั้งหมดที่ออกหรือออกใช้ได้เฉพาะ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด ชื่อการค้า หรือในรูปแบบอื่นๆ ขององค์กรหรือการระบุผลิตภัณฑ์

 

22.1.10 "สิทธิบัตร" หมายถึงทุกระดับหรือประเภทของสิทธิบัตร (รวมถึง โดยไม่จํากัด ต้นฉบับ การแบ่ง ความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องในบางส่วน การขยายหรือการออกใหม่) และการสมัครสําหรับคลาสหรือประเภทของสิทธิบัตรเหล่านี้ในทุกประเทศทั่วโลก

22.1.11 "เจ้าหน้าที่รัฐ" หมายถึง: (ก) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุม (ข) เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกจากรัฐบาลท้องถิ่น รัฐ ภูมิภาค รัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลหลายชาติ หรือหน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หรือกระทรวงการใด ๆ ของรัฐบาล (ค) บุคคลใดๆ ที่แม้ว่าจะจ่ายเงินชั่วคราวหรือไม่ก็ตาม มีตําแหน่งสาธารณะ มีการจ้างงาน หรือมีการทํางาน (ง) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ หรือธนาคารโลก (จ) พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ทางการเมืองหรือผู้สมัครรับตําแหน่งทางการเมือง (f) ในคณะตุลาการใดๆ และ/หรือ (g) สมาชิกใดๆ ของราชวงศ์

22.1.12 "Schneider Electric" หมายถึง Schneider Electric Industries SAS, สํานักงานที่จดทะเบียน: 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison - FRANCE

ภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส: « société par actions simplifiée ». ยองเงินร่วมลงทุน: 928.298.512,000 ยูโร จดทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียนธุรกิจของ Nanterre: หมายเลข VAT RCS 954 503 439: FR04954503439

 

22.1.13 "ข้อกําหนดและเงื่อนไข" หมายถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

22.1.14 "เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ที่มีให้ที่: <https://sustainability-impact-awards.se.com/en>ซึ่งโครงการประกวดดังกล่าวได้รับการจัดพิมพ์โดยมีความเป็นไปได้ที่องค์กรด้านธุรกิจที่มีสิทธิ์และองค์กรด้านอาชีพที่กําหนดในข้อที่ 3.2.2 จะสามารถสร้างบัญชีและเข้าร่วมในโครงการประกวดตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

22.2 อ้างอิงถึง "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง Schneider Electric

22.3 Schneider Electric ได้รับประโยชน์จากข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สําหรับเรา บริษัทในเครือของเรา ผู้ดูแลโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้ได้รับอนุญาต